Ekspertyzy i opinie

Ekspertyzy i opinie

Przedsiębiorcy budowlani, deweloperzy, rentierzy, banki, fundusze kapitałowe, ubezpieczyciele, przekształcający lub przebranżawiający się przemysłowcy i przedsiębiorcy korzystają z usług doradztwa na rynku nieruchomości. Z doradztwa korzystają również samorządy lokalne i terenowe agendy państwowe. Także osoby fizyczne posiadające różnej wielkości i wartości nieruchomości potrzebują fachowego wsparcia przy ich zagospodarowaniu, inwestowaniu, przekształcaniu czy wyzbywaniu się. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne lokujące wolne fundusze w nieruchomości dla własnych potrzeb lub dalszego odsprzedania albo zagospodarowania lub przekształcenia własnych zasobów nieruchomości dla bezpieczeństwa planowanych inwestycji zazwyczaj korzystają z doradztwa na rynku nieruchomości.

Tajemnicą doradztwa nieruchomościami jest ogromna wiedza o lokalnych rynkach nieruchomości, tendencjach, planach, dopuszczalnych sposobach zagospodarowania gruntów i obiektów budowlanych, lokalnym potencjale inwestycyjnym i kapitałowym a także potrzebach rynku, których zrównoważenie przynosi pełne powodzenie inwestycyjne i finansowe. Ponieważ inwestowanie w nieruchomości, ich zagospodarowanie a także utrzymanie związane jest z angażowaniem znacznych środków kapitałowych, podejmowanie świadomych, przemyślanych, odpowiedzialnych i bezpiecznych decyzji powinno odbywać się przy wykorzystaniu fachowej wiedzy doradców rynku nieruchomości.

Opracowanie – jest to dzieło omawiające temat związany z rynkiem nieruchomości czy to ze względu na przedmiot obrotu (patrz – dana nieruchomość) czy też ze względu na zjawisko występujące na danym rynku nieruchomości (dla przykładu spadek cen nieruchomości, mieszkań czy domów, wywołany np. budową spalarni śmieci). Opracowanie to praca poświęcona zagadnieniu, tematowi związanemu z rynkiem nieruchomości np. opracowanie dotyczące warunków prawnych i ekonomicznych inwestowania na danym lokalnym rynku nieruchomości.

Ekspertyza – badanie faktów, dowodów w celu wydania orzeczenia decyzji. Ekspertyza to usystematyzowanie badanie analiza zebranych faktów, dokumentów, dowodów. Ekspertyza służy jako podstawa dla podjęcia decyzji, wydania orzeczenia. Ekspertyza na rynku nieruchomości to np. ekspertyza opłacalności zakupu danej nieruchomości przeznaczonej następnie na wynajem czy do dalszej odsprzedaży.

Doradztwo w znaczeniu ścisłym – udzielanie porad, poradnictwo. Doradztwo na rynku nieruchomości to poradnictwo nie mające charakteru wykonywania ekspertyz lub opracowań, poradnictwo w zakresie zagadnień rynku nieruchomości. Np. co zrobić żeby przygotować do sprzedaży nieruchomość pod względem faktycznym lub prawnym gdzie:

  • wzgląd faktyczny to wymalowanie ścian, uprzątnięcie terenu itp.,
  • wzgląd prawny to uzyskanie odpowiednich dokumentów np. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, uzyskania określonych zaświadczeń z urzędu skarbowego.

Doradztwo w tym zakresie to jest rodzaj poradnictwa dla ludności lub innych podmiotów z reguły nie mający charakteru dokumentacyjnego. Doradztwo w tym zakresie to odpowiedź na pytania postawione przez zamawiającego. To propozycje rozwiązania problemów. Doradztwo w tym zakresie (poradnictwa) zwykle ma charakter przekazu ustnego, umowa jest ustna a jedynym śladem potwierdzeniem jej zawarcia jest często wystawiony rachunek za poradę. Może też przybrać postać dokumentu – opinii w zakresie rynku nieruchomości, opinii w zakresie określenia ceny rynkowej nieruchomości.